Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rejestracji klientów i składania zamówień jest PPHU Alma z siedzibą: 64-920 Piła ul. Rzemieślnicza 8, w dalszej części ADO.

Kontakt do ADO: biuro@alma.pila.pl  lub pocztą na adres ADO 64-920 Piła, ul. Rzemieślnicza 8

Dane uzyskane podczas zakładania konta i składania zamówienia są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy kupna-sprzedaży i realizacji złożonych przez klientów zamówień oraz późniejszej ewentualnej obsługi tych transakcji m. in. w zakresie przyjęcia zwrotów, reklamacji, wystawienia faktury VAT, rozwiązywania problemów technicznych.

Dane te są przetwarzane dla celów podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w tym celu udostępniane firmie obsługi podatkowej na podstawie zawartej umowy wyłącznie w niezbędnym zakresie (dane zwykłe).

Zgodę na przetwarzanie danych możecie Państwo wycofać lub zażądać poprawienia lub usunięcia Waszych danych osobowych w każdej chwili w sposób analogiczny do jej wyrażenia. Klienci platformy dysponują unikalnym hasłem i loginem do swojego konta, na którym mogą dokonywać wszelkich żądanych zmian. Żądanie takie można wyrazić także wysyłając je w formie pliku pdf na w/w adres mailowy lub listem poleconym na adres ADO.

Państwa dane osobowe przekazywane są innym podmiotom wyłącznie celem realizacji dostawy zakupionych towarów (firmy kurierskie) . W przypadku płatności on-line jesteście Państwo przekierowywani automatycznie na zabezpieczoną stronę operatora płatności elektronicznych (Dotpay S.A.) gdzie dobrowolnie umieszczacie dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia transferu środków pieniężnych.

Wymagane dane osobowe do założenia konta to: login oraz hasło, imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail oraz dla firm dodatkowo nazwa firmy i numer NIP.   Dane te składane są przez  klientów dobrowolnie w trakcie procesu rejestracji lub zamawiania towaru bez rejestracji i przechowywane na serwerze zarządzanym przez ADO do czasu usunięcia danych przez klienta lub ADO na żądanie klienta. Klient może zażądać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Dane klientów dokonujących zamówień mailowo lub telefonicznie nie są wprowadzane trwale do systemu i nie są przez ADO archiwizowane.

Ze względu na konieczność blokady procesów rejestracji wykonywanych przez roboty internetowe, ADO może stosować mechanizm CAPTCHA, co wiąże się z możliwością przekazania do Google LLC (poza Europejski Obszar Gospodarczy) adresu IP klienta. Dane osobowe chronione są klauzulami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

ADO udzieli wszelkich możliwych i zgodnych z Polityka Prywatności informacji także telefonicznie pod podanym w danych firmy numerem telefonu jeżeli tożsamość rozmówcy zostanie ustalona w wiarygodny sposób

ADO zobowiązuje się nie wykorzystywać zbieranych danych do celów marketingowych, chyba że klient wyraził taka zgodę poprzez odrębne oświadczenie.

Dane osobowe klientów mogą zostać trwale usunięte przez ADO w każdej chwili na wniosek Klienta lub bez jego woli i wiedzy po okresie 24 m-cy od daty ostatniego zamówienia złożonego przez Klienta, a także przed upływem tego okresu, jeżeli brak transakcji i adres mailowy wskazują na inny niż handlowy cel założenia konta. Wola zmiany lub usunięcia danych osobowych nie będzie miała wpływu na realizację złożonych na podstawie tej zgody wcześniejszych zamówień.

ADO zapewnia, że nie przetwarza Państwa danych osobowych automatycznie i nie wykorzystuje danych osobowych w procesie profilowania. Proces taki nie jest prowadzony u ADO w odniesieniu do klientów sklepu.

ADO poinformuje klientów o każdym naruszeniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, którego skutkiem mogłyby być istotne dla podmiotu danych konsekwencje prawne, finansowe lub wizerunkowe, itp.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password